October 9, 2011

Quote :: อมตะ หลูไพบูลย์

“ผมทำงานกันเหมือนเพื่อน ทุกคนรู้หน้าที่ ถ้าบริษัทเราจะมีตำแหน่งซีอีโอ ก็เป็นเรื่องประหลาด”

-- อมตะ หลูไพบูลย์ 

จาก อมตะ หลูไพบูลย์ ชีวิตออกแบบได้

No comments:

Post a Comment