August 27, 2011

อิทธิฤทธิ์ของกฎกระทรวง ฉ.55 (พ.ศ.2543) ข้อ 44


กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ข้อ 44 (พรบ.ควบคุมอาคาร)
ว่าด้วยเรื่องระยะร่น

ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดใดจุดหนึ่ง ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบวัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด

ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนน หรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา ให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

เดาว่า ในกรณีที่สร้างอาคารหนาแน่นบนถนนเส้นหนึ่งๆ ระยะร่นนี้ จะช่วยให้ถนนและผู้สัญจรด้านล่างมีโอกาสรับแดดรับแสงบ้างตามสมควร และไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดเกินไป

No comments:

Post a Comment