June 21, 2009

Getty Center :: Richard Meier :: Part 4 ArchitectureGetty Center : Architecture


Richard Meier ใช้แนวสันเขาธรรมชาติ สองแนว ที่ทำมุมต่อกัน 22.5 องศา มาเป็นแกนของสถาปัตยกรรม และวาง grid ของอาคาร บนแกนหนึ่ง(สีส้ม) เป็นพื้นที่แสดงงาน และอีกแกนหนึ่ง เป็นอาคารบริการ และสำนักงาน grid โครงสร้างหลักคือ 30" หรือ 7.60x7.60 ม. (อเมริกา ยังใช้ระบบอังกฤษ คือนิ้ว ฟุท เป็นหลัก และมีความพยายามเปลี่ยนเป็นระบบเมตตริก โดยเริ่มจากงานราชการ) รวมไปถึงระบบผนัง และระบบพื้นส่วนมากด้วย

อาคารของโครงการเป็นคอนกรีต และเหล็ก และ clad ด้วยหิน travertine หรืออลูมิเนี่ยม


ตลอดโครงการ จะมีน้ำพุ น้ำตก หลายตำแหน่ง เพื่อให้เกิดเสียง (white noise) เป็น background แม้ภายหลังจะมีการต่อเติมที่นั่ง หรือรั้วกั้น เพื่อกันไม่ให้ผู้มาเยี่ยมชม เข้าไปเล่นในบ่อน้ำ และมีการแก้ไขหลายจุดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายเพื่อบุคคลพิการ

โครงการมีที่จอดรถใต้ดิน ขนาด 1200 คัน ลึก 7 ชั้น พร้อม รถราง (tram) ส่งผู้เยี่ยมชมขึ้น ลง จากโครงการ

คลิก เพื่อชมภาพ panorama ทางทิศใต้เมื่อมองจากโครงการ

กลุ่มอาคารสูงกลุ่มใกล้คือย่าน Westwood กลุ่มไกลคือ downtown LA

ถอดความจาก Wikipedia

Getty Center :: Richard Meier :: Part 1

Getty Center :: Richard Meier :: Part 2

Getty Center :: Richard Meier :: Part 3 The Architect

Getty Center :: Richard Meier :: Part 4 Architecture

Getty Center :: Richard Meier :: Part 5 Underconstuction

Getty Center :: Part 6 Landscape

No comments:

Post a Comment