February 25, 2011

อาคารใหม่ ราชเวชชาคาร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา [update 2014/07]

อาคารใหม่ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
2012-06-22


 สะพานเชื่อมต่อระหว่างอาคารเก่ากับอาคารใหม่
 หลังคาโพลีคาร์บอเนตกับโครงเหล็กกลมภาพอาคารใหม่ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ~2 วัน ก่อนการเปิดให้บริการ
Update 2014/07
ด้านหน้าอาคาร และที่จอดรถกลางแจ้ง โดยมีหูกระจงแทรกคั่นระหว่าง 


ทางเดินเชื่อม อาคารเก่า และอาคารใหม่

หลังคาโพลี่ ผ่านกาลเวลาท้าทาย


ปลูกต้นไม้กลางสระน้ำ